Моля, обърнете внимание, че когато посещавате нашите интернет страници, вашите лични данни се считат за поверителни, освен ако изрично не изразите желание да ги споделите. Ние събираме само доброволно предоставените от вас лични данни и ги използваме единствено за целите, обявени в нашата политика за поверителност. Не изискваме от вас да ни предоставяте тези данни, за да получите достъп до нашите страници, и няма нужда да споделяте повече информация, отколкото е необходимо за участие в дейностите на нашите страници.

Задължаваме се да спазваме всички приложими нормативни разпоредби, свързани със защитата на личните данни. Моля, прочетете цялата информация, която следва. Ако имате въпроси или коментари относно нашата политика за защита на личните данни или желаете да споделите свой опит с тази интернет страница, моля, свържете се с нас на електронния адрес shop@hair-by-anne.com.

Напомняме на малолетните, че не трябва да ни изпращат свои лични данни!

1.Общи условия за използване на лични данни

При ползването на интернет сайта https://hair-by-anne.com/ (уеб адрес), който включва и онлайн магазина, фирмата „МАЗАРА 7“ ЕООД с ЕИК 207362464, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Студентски, ж.к. Младост 1, бл. 94, вх. 5, ет. 6 (наричан по-нататък „hair-by-anne.com“ или „Администратор“), като администратор, осъществява обработката на вашите лични данни в съответствие с приложимите нормативни разпоредби за защита на личните данни. Настоящите Правила за защита на личните данни („Правила“) предоставят информация относно обработваните данни и целите на тази обработка, както и ваши права, свързани с нея. Моля, прочетете внимателно настоящите Правила, преди да продължите с използването на интернет магазина. Ако не сте съгласни с тях, моля, не използвайте интернет магазина.

2.Обработваме следните лични данни:

„Лични данни“ се определят като всякаква информация, свързана с физическо лице, чиято самоличност е идентифицирана или може да бъде идентифицирана. Ние събираме и обработваме лични данни в съответствие с приложимите правни разпоредби, с цел изпълнение на вашата поръчка или предоставяне на услуги, като например изпращане на актуализации и новини чрез електронна поща, включване в игри с награди и обявяване на победителите, споделяне на публикации, брошури и други рекламни материали или отговор на ваши запитвания, забележки и коментари. Ние обработваме вашите лични данни само с вашето съгласие, в изпълнение на законови изисквания или за осъществяване на нашия законен интерес, като например в случаи, когато обработваме данни за целите на директен маркетинг и популяризиране на нашите продукти или услуги чрез електронна поща или други комуникационни средства. В някои случаи обработването на вашите лични данни може да е необходимо за изпълнение на договор, сключен между вас и „shop-hair-by-anne.com“, например при покупка на продукти от нашия онлайн магазин, за да бъдат доставени на посочения от вас адрес.

Събираме следните категории лични данни:

 1. Данни за вашите покупки, направени чрез онлайн магазина, например закупени продукти, сумата от сметката, избрания начин на плащане, колко често пазарувате.
 2. Данни за контакт и данни за идентификация (в т. ч. име, пощенски адрес, телефон за контакт), необходими за откриване на потребителски профил на интернет страницата ни.
 3. Данни за кореспонденция между потребителя и Администратора (включително данни, съдържащи се в самата кореспонденция).
 4. Данните за контакт и данните за идентификация са необходими за поръчване на продукти в онлайн магазина съответно и за тяхната доставка на поискания от вас адрес.
 5. Данни за взаимодействието на потребителя с интернет страницата, които се събират чрез използването на бисквитки (англ. Cookies).

През тази уеб страница, ви предлагаме възможност за комуникация и връзка със съдържанието на социални мрежи, като например Фейсбук. Ако решите да използвате своя профил от социалните мрежи за комуникация и връзка с нашия уебсайт, трябва да знаете, че според настройките на вашия профил, социалните мрежи могат да споделят с нас данни от вашия профил.

Отбелязваме, че не събираме и не обработваме лични данни на малолетни лица, освен ако възрастта им не може да бъде определена в рамките на разумните граници. Ако сте малолетни, молим ви да не ни предоставяте свои лични данни (като име, презиме, адрес, телефонен номер, е-мейл или други данни, които биха помогнали за вашата идентификация), защото ще трябва да откажем обработката на такава комуникация.

Ако въпреки това бъде установено, че сме получили лични данни от малолетно лице в противоречие с установените тук правила, „hair-by-anne.com“ си запазва правото да откаже изпълнението на искания, получени от такова малолетно лице, независимо от техния характер.

3.Каква е целта на обработването на личните данни

Целите, за които „shop-hair-by-anne.com“ обработва лични данни, включват:

 1. Откриване на потребителски профили на уеб страницата.
 2. Обработка на поръчките в онлайн магазина и доставка на поръчаните продукти на адреса, посочен от потребителя.
 3. Изпращане на търговски комуникации по електронна поща, чрез мобилен телефон или на пощенски адрес и доставка чрез куриер (съгласно вашето съгласие).
 4. Участие в анкети, попълване на въпросници и конкурси, организирани от „shop-hair-by-anne.com“.
 5. Предоставяне на отговори на въпроси, коментари, съвети, забележки и други.
 6. Изработка на различни доклади/статистика за начина на използване на уеб страницата и предоставените услуги, включително за изпълнението на договорите с „shop-hair-by-anne.com“.
 7. Решаване на всички спорове или оплаквания, свързани с дейността на „shop-hair-by-anne.com“.

„hair-by-anne.com“ обработва личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните). Обработката на личните данни се осъществява за следните цели на едно от следните законови основания:

 1. Изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна или предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор – чл. 6, ал. 1, буква „б“ от Общия регламент за защита на данните.
 2. Легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, буква „е“ от Общия регламент за защита на данните, като за целите на такива легитимни интереси се извършва обработка на личните данни.
 3. Съгласие на субекта на данните – чл. 6, ал. 1, буква „а“ от Общия регламент за защита на данните, когато субектът на данните е дал своето изрично съгласие за обработването на свои лични данни за конкретни цели.

Така, „hair-by-anne.com“ използва тези законови основания за обработка на лични данни с цел предоставяне на услуги, изпълнение на договори, предоставяне на информация и други законни цели, установени от регламента.

4.Трети лица и предаване на лични данни към тях

Данните, които събираме на нашите уеб страници, не се продават, не се прехвърлят и не се разкриват на никого извън „hair-by-anne.com“ без вашето одобрение, освен в следните случаи:

 1. Когато това е предписано от закона и когато е необходимо с цел изпълнение на нашите законови или договорни задължения.
 2. Когато е необходимо за защита на вашия живот или телесна цялост, а вие нямате възможност да дадете своето съгласие за обработка на вашите лични данни.
 3. Когато е необходимо за изпълнение на задачи, които се осъществяват в обществен интерес.
 4. Когато вие самите сте обявили тези данни публично.
 5. Когато е необходимо за защита на нашите легитимни интереси и съобразно предвидените в приложимото право условия.

Във всички случаи не разкриваме вашите данни на лица в трети страни. Ще съхраняваме вашите лични данни за период, не по-дълъг от необходимия за осъществяване на посочените по-горе цели на обработка, а именно в сроковете, определени в съответния нормативен акт (например за данни, съдържащи се в счетоводни документи) или, ако такива не съществуват, до завършване на доставката на вашата поръчка, но не повече от 5 години от датата на вашата покупка, или до окончателното уреждане на възникнали правни спорове, ако е приложимо.

„hair-by-anne.com“ може да разкрие някои или всички вашите лични данни на следните получатели по следния начин.

Личните данни могат да бъдат разкрити на следните лица и в следните случаи:

 1. На лица, упълномощени да обработват лични данни от името и за сметка на „hair-by-anne.com“, например сътрудници и доставчици, които осигуряват необходимите услуги за функционирането на уеб страниците (като специалисти по поддръжка на уеб страници, доставчици на поръчани продукти или рекламни материали, сътрудници в маркетингови кампании и партньорски организации, които работят с нас в областта на маркетинга и продажбите).
 2. На правоприемник или правоприемници в случай на промени в юридическия статус на Администратора вследствие на преобразуване, реструктуриране или друга промяна на контрола в дружеството.
 3. На получатели, към които „hair-by-anne.com“ е задължен да разкрива лични данни въз основа на действащото законодателство.

Тези разкрития на лични данни се извършват съобразно приложимите законови задължения и в интерес на предоставянето и поддържането на услугите, които се предоставят чрез тези уеб страници.

5.Сигурност при плащане онлайн с кредитна/дебитна карта.

„hair-by-anne.com“ се задължава да прилага високи стандарти за сигурност, за да защити интересите на купувачите и да предотврати евентуални злоупотреби с информация. При плащания с кредитни и/или дебитни карти се използва защитен 3D-Secure протокол със заверено 256-битово SSL криптиране, което се счита за надежден начин за парични транзакции. Този метод осигурява сигурен пренос на информация и предотвратява неупълномощен достъп до данните по време на комуникация между компютъра на купувача и онлайн оператора на платежната система и обратно.

Посочената услуга и кредитните институции обменят данни чрез виртуална частна мрежа (VPN), защитена от неоторизиран достъп. Номерата на кредитните карти не се съхраняват от и не са достъпни за „hair-by-anne.com“. Въпреки всички предпазни мерки, „hair-by-anne.com“ не може да се счита за отговорен при евентуални злоупотреби, които не могат да бъдат установени като резултат от технически пропуски в системата на уеб магазина или пропуски от страна на служителите на „hair-by-anne.com“.

6.Кореспонденция по Имейл (електронна поща)

Когато ни изпращате електронна поща (съобщения по имейл със въпроси, коментари, възражения, съвети и др.), или използвате образци за контакт на уеб страницата и предоставите лични данни, които ни позволяват да ви идентифицираме, ще използваме тези данни единствено за целта на изпълнение на вашето искане. В случай, че не можем лично да отговорим на вашето запитване, по изключение можем да препратим вашето съобщение на наш сътрудник или партньорска организация, които са в състояние да отговорят на вашето запитване. В такъв случай личните ви данни ще бъдат отстранени, освен ако те са необходими за целите на отговора.

Всички служители и делови партньори на „hair-by-anne.com“ са задължени да спазват Правилата за защита на личните данни, които са приети от Администратора.

7.Допиване чрез анкети и въпросници.

Когато на нашите страници провеждаме анкети и въпросници, събраните по този начин данни се използват само за нуждите на „hair-by-anne.com“. В случай че публикуваме резултатите от анкетата на нашите страници или свързани с нас социални мрежи, те ще бъдат представени обобщено и без включени лични данни. „hair-by-anne.com“ не носи отговорност за евентуални щети, причинени в резултат на неправомерно използване от трети лица на информацията от тази уеб страница за цели, различни от тези, за които са били публикувани резултатите.

Бисквитки (Още наричани Coockies)

Електронният магазин „hair-by-anne.com“ използва бисквитки (англ. “cookies”). Тези бисквитки са малки текстови файлове, които генерира администраторът на уеб страницата и се съхраняват в устройството на потребителя. Те имат за цел да предоставят по-качествени услуги и съдържание на потребителя.

В бисквитките се съхранява определена информация, като например желаните настройки на езика или уеб страницата, статусът на регистрацията на потребителската сметка и други. Тази информация може да се възпроизвежда от вашия браузър, когато се връщате на уеб страницата, в зависимост от това колко дълго се съхраняват бисквитките.

Ползваме следните категории бисквитки:

 1. Бисквитки, необходими за функционалността на уеб страницата Определени бисквитки са необходими, за да може тази уеб страница да бъде използвана и да предостави своите основни услуги и съдържание. Например, без тези бисквитки може да бъде затруднено достъпът до определени безопасни зони или следенето на вашата кошница за онлайн пазаруване. Тези бисквитки не могат да бъдат изключени.

Част от бисквитките, необходими за функционалността на уеб страницата, включват Google Analytics, който следи посещаемостта и анализира успешността на уеб страницата, без използване на лични данни на индивидуални потребители. Също така, имаме бисквитки за нерегистрирани потребители, които запаметяват предпочитанията на потребителите и предоставят информация във формите за извършване на поръчки.

 1. Незадължителни бисквитки Информациите от тези бисквитки ни помагат да разберем как нашите потребители използват уеб страницата, с цел подобряване на качеството на съдържанието според потребителските предпочитания и впечатления от посещенията. Когато влезете в уеб страницата за първи път, ще видите надпис, предупреждаващ за съществуването на бисквитки и ще бъде поискано вашето съгласие за тяхното приемане. В случай, че бисквитките се използват съгласно вашето съгласие, имате право по всяко време да го оттеглите за тези бисквитки на тази уеб страница.

Потребителите на уеб страницата могат да регулират приемането на бисквитките чрез настройките на своя уеб браузър, като могат да ги ограничат или блокират. Обаче, следва да имате предвид, че блокирането на бисквитките може да повлияе на функционалността и взаимодействието ви с уеб страницата, и не носим отговорност за възможни загуби на функционалност и/или качество на съдържанието на уеб страницата при избор на настройки за получаване на бисквитки от страна на потребителите.